0
Your Cart

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti

VIRTUALMOTIVE s.r.o.

IČ: 08167311
se sídlem: Voskovcova 754/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 78566

1. Úvodní ustanovení a výklad pojmů

1.1  Tyto obchodní podmínky společnosti VIRTUALMOTIVE s.r.o., IČ: 081 67 311, se sídlem: Voskovcova 754/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 78566 upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi VIRTUALMOTIVE s.r.o. jako prodávajícím a další osobou jako kupujícím distančním způsobem, tj. pomocí prostředků na dálku, bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a kupujícího, kdy se jedná zejména o smlouvy uzavřené prostřednictvím objednávkového formuláře nebo e-mailové komunikace.

1.2  Není-li výslovně uvedeno jinak, níže uvedené pojmy jsou dále používány v následujícím významu:

−  „Obchodní podmínky“ – tyto obchodní podmínky,

−  „Kupní smlouva“ – smlouva uzavřená mezi VIRTUALMOTIVE s.r.o. jako prodávajícím a třetí osobou jako kupujícím, na základě níž, převádí prodávající na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě oproti závazku kupujícího k úhradě kupní ceny, a to vše za podmínek stanovených ve smlouvě a Obchodních podmínkách,

−  Prodávající“ – prodávajícím se rozumí účastník Kupní smlouvy. Prodávajícím je společnost VIRTUALMOTIVE s.r.o., IČ: 081 67 311, se sídlem: Voskovcova 754/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 78566,

−  „Kupující“ – kupujícím se rozumí účastník Kupní smlouvy. Kupujícím může být fyzická osoba nebo právnická osoba,

−  „Spotřebitel“ – spotřebitelem je fyzická osoba uzavírající kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti,

−  „Podnikatel“ – podnikatelem je osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení zisku,

−  „Předmět koupě“ – předmětem koupě je zboží, zejména digitální obsah blíže specifikovaný v Kupní smlouvě,

−  „Kupní cena“ – kupní cenu se zavazuje uhradit za podmínek stanovených v Kupní smlouvě a Obchodních podmínkách Kupující Prodávajícímu. Kupní cena je uváděna bez DPH i včetně DPH, pokud je Prodávající plátcem DPH, a to včetně všech dalších cel a poplatků, není-li sjednáno nebo uvedeno jinak,

−  „OZ“ – pro účely těchto obchodních podmínek je OZ zkratkou pro označení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

−  „zákon o ochraně spotřebitele“ – pro účely těchto obchodních podmínek je zákon o ochraně spotřebitele zkratkou pro označení zákona č. 643/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Pokud osoba jednající o uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím je podnikatelem nebo právnickou osobou, příslušná ustanovení OZ, zákona o ochraně spotřebitele a Obchodních podmínek chránící spotřebitele zejména povinnosti Prodávajícího vůči Kupujícímu a odstoupení od smlouvy, se nepoužijí.

2. Kupní smlouva

2.1  Kupující učiní na internetových stránkách Prodávajícího – www.chcisvujdum.cz nebo luxurycontainerhouse.com objednávku na Předmět koupě za Kupní cenu a sdělí Prodávajícímu své osobní údaje nejméně v rozsahu:− označení Předmětu koupě, − jméno a příjmení,
− datum narození,
− e-mailový kontakt,− adresu trvalého bydliště (ulice, č.p., č.e., město, PSČ), − fakturační adresu (ulice, č.p., č.e., město, PSČ).

2.2  Kupující prohlašuje, že sdělené osobní údaje jsou správné a úplné, a bere na vědomí, že bez tohoto ujištění by s ním Prodávající Kupní smlouvu neuzavřel.

2.3  Kupující prohlašuje, že sdělený e-mailový kontakt upřednostňuje jako primární způsob komunikace s Prodávajícím.

2.4  Vpřípadě, kdy budou Předmětem koupě „Podklady pro projektovou dokumentaci ke stavbě rodinného domu Sirius “, poskytne Prodávající Kupujícímu soubor dokumentů a technických výkresů sloužících jako podklad pro vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo stavební povolení domu osobou oprávněnou k takové činnosti, a to ve formátu DVG, dále dokumenty ve formátu PDF s podrobnými nákupními seznamy materiálu ke stavbě. Pokud není v Kupní smlouvě dohodnuto jinak, Prodávající poskytne Kupujícímu rovněž přístup k desetidílnému instruktážnímu video návodu stavby domu svépomocí.

2.5  V případě, kdy budou Předmětem koupě podklady pro projektovou dokumentaci ke stavbě jiného domu, poskytne Prodávající Kupujícímu soubor dokumentů a technických výkresů sloužících jako podklad pro vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo stavební povolení domu osobou oprávněnou k takové činnosti, a to ve formátu DVG.

2.6  Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření Kupní smlouvy, na jejímž základě předá Prodávající Kupujícímu Předmět koupě, dochází za podmínek uvedených v Kupní smlouvě, shodně jako v těchtoObchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, potvrzením objednávky Prodávajícího doručeným na e-mailovou adresu Kupujícího a úplnou úhradou Kupní ceny Kupujícím na bankovní účet Prodávajícího. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil sposkytnutými Obchodními podmínkami. Bez potvrzení Kupujícího, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami nelze objednávku dokončit a odeslat. Přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím je závazné.

2.7  Součástí Kupní ceny je rovněž i licenční poplatek za užívání Předmětu koupě v ujednaném rozsahu a ujednaným způsobem.

2.8  Kupující je povinen uhradit Kupní cenu za Předmět koupě na bankovní účet Prodávajícího obsažený v Kupní smlouvě nejpozději do 7 dní ode dne potvrzení objednávky Kupujícím.

2.9  Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé Kupní ceny před poskytnutím Předmětu koupě Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 OZ se nepoužije).

2.10  Kupující nabývá vlastnické právo k Předmětu koupě až úplným uhrazením Kupní ceny dle Kupní smlouvy.

3. Kupní smlouva – HitHit.com

3.1  Touto částí obchodních podmínek se řídí smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklý prostřednictvím platformy HitHit.com na webových stránkách www.hithit.com (dále také jako „HitHit.com“) v projektu označeném: „Postav si svůj vlastní dům – ukážeme Ti jak!“ (dále také jako „Projekt“).

3.2  Kupující přispěl Prodávajícímu prostřednictvím HitHit.com na Projekt částku ve výši 2.500 Kč. Za příspěvek v uvedené výši zvolil Kupující odměnu označenou jako „To nejlepší z nejlepšího! Video návod + projekt domu“ (dále také jako „Odměna“).

3.3  Kupující sdělil Prodávajícímu prostřednictvím HitHit.com minimálně následující osobní údaje: − jméno a příjmení,− e-mailový kontakt.

3.4  Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím sdělení i dalších osobních údajů, a to zejména datanarození a místa trvalého pobytu.

3.5  Kupující prohlašuje, že sdělené osobní údaje jsou správné a úplné.

3.6  Prodávající zašle Kupujícímu na e-mailovou adresu poskytnutou Kupujícím návrh smlouvy o poskytnutí odměny spolu s Obchodními podmínkami.

3.7  Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na jejímž základě předá Prodávající Kupujícímu Odměnu, dochází za podmínek uvedených ve smlouvě, shodně jako v těchto Obchodních podmínkách, doručením přijetí návrhu smlouvy ze strany Kupujícího na e-mailovou adresu Prodávajícího. Odesláním přijetí návrhu smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s poskytnutými Obchodními podmínkami. Přijetí návrhu smlouvy Kupujícím je závazné.

3.8  Prodávající poskytne Kupujícímu Odměnu bez dalších doplatků.

3.9  Prodávající předá Kupujícímu Odměnu do 5 dní od přijetí návrhu smlouvy.

3.10  Prodávající rovněž poskytne Kupujícímu bez dalších doplatků i licenci k užívání Odměny v ujednaném rozsahu a ujednaným způsobem.

4. Licence

4.1  Kupující bere na vědomí, že Předmět koupě i Odměna jsou dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a tudíž podléhá právní ochraně dle uvedeného zákona. Kupující není oprávněn užívat Předmět koupě a Odměnu jiným způsobem, než je obsahem udělené licence. Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu vzniklou porušením uvedené povinnosti.

4.2  Prodávající prohlašuje, že je oprávněn Předmět koupě a Odměnu neomezeně užít, a to včetně jejich rozmnožování a rozšiřování.

4.3  Prodávající poskytuje Kupujícímu oprávnění Předmět koupě a Odměnu užít. Kupující je oprávněn užít Předmět koupě a Odměnu výhradně pro svou osobní potřebu (dále také jako „licence“).

4.4  Osobní potřebou ve smyslu bodu 4.3 Obchodních podmínek se rozumí zpracování projektové dokumentace a realizace stavby jednoho domu.

4.5  Kupující bere na vědomí, že ke čtení Předmětu koupě a Odměny může být vyžadováno nezbytné softwarové vybavení či technické zařízení. Softwarové vybavení ani technické zařízení není součástí Předmětu koupě, pokud se smluvní strany nedohodnou odlišně.

4.6  Licence užití Předmětu koupě a Odměny je udělována na dobu neurčitou.

4.7  Licence není udělována jako výhradní.

4.8  Cena licence je zahrnuta v Kupní ceně.

4.9  Kupující nesmí zejména Předmět koupě a Odměnu dále prodávat, pronajímat, půjčovat, či jakkoliv jinak zpřístupňovat třetí osobě, není-li ujednáno jinak, s výjimkou poskytnutí oprávněné osobě (projektantovi) za účelem vyhotovení projektové dokumentace.

4.10  Kupující bere na vědomí, že Předmět koupě i Odměna – „Podklady pro projektovou dokumentaci ke stavbě rodinného domu “ jsou Prodávajícím zabezpečeny za účelem užívání Předmětu koupě a Odměny pouze v souladu s poskytnutou licencí. Jakýkoliv neoprávněný zásah do zabezpečení ochrany Předmětu koupě a Odměny je považován za porušení závazku Kupujícího dle čl. 4.1 Obchodních podmínek.

4.11  Pro případ porušení čl. 4.9 Obchodních podmínek se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Nárok na smluvní pokutu vzniká v plné výši bez ohledu na vznik škody vzniklé porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou a na výši škody. Stejně tak nárok požadovat náhradu škody vzniklé porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou vzniká v plné výši, bez ohledu na sjednanou smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná do 7 dní od doručení výzvy oprávněného účastníka. Jednotlivé nároky na smluvní pokutu jsou samostatné a vzájemně se nevylučují.

5. Reklamace – práva z vadného plnění

5.1  Odpovědnost Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ust. § 1914 až § 1925 OZ, § 2099 až § 2117 OZ a § 2161 až § 2174 OZ a dále zákonem o ochraně spotřebitele.

5.2  Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Předmět koupě při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,− má Předmět koupě vlastnosti, které si strany ujednaly, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na jeho povahu,− se Předmět koupě hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se předmět tohoto druhu obvykle používá,− Předmět koupě odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,− je Předmět koupě v odpovídajícím množství,
− Předmět koupě vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3  Předmět koupě a Odměna nejsou projektovou dokumentací ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

5.4  Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u převzatého zboží v době 24 měsíců od převzetí.

5.5  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zde byla vada již při převzetí.

5.6  Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u Prodávajícího:
− e-mailem zaslaným z e-mailové adresy sdělené Prodávajícímu na e-mailovou adresu: info@chcisvujdum.cz
− nebo poštou na adresu sídla Prodávajícího.

6. Ukončení smlouvy

6.1  Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:
− o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
− o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejichpůvodní obal,
− o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozímvýslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.2  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1837 OZ, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dní ode dne převzetí Předmětu koupě.

6.3  Odstoupení od smlouvy je Kupující povinen provést písemně a doručit jej na adresu sídla Prodávajícího nebo zaslat prodávajícímu na e-mailovou adresu: info@chcisvujdum.cz

6.4  V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Předmět koupě musí být Prodávajícímu vrácen do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy na adresu sídla Prodávajícího.

6.5  Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky zaslané Kupujícím, a to do 14 dní od odstoupení od Kupní smlouvy na bankovní účet, z něhož byly poukázány, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak.

6.6  Ukončením Kupní smlouvy zaniká rovněž i udělená licence.

7. Sdělení Prodávajícího před uzavřením smlouvy

7.1 Prodávající sděluje, že
− Kupní cena uvedená v Kupní smlouvě je konečná.
− v případě licencí sjednávaných na dobu neurčitou je cena licence ujednána na celou dobu

poskytování licence, není-li uvedeno jinak,
− Předmět koupě i Odměna jsou Kupujícímu dodávány výhradně v elektronické formě bez

hmotného nosiče (flashdisk, CD, DVD, aj.),
− Prodávající si neúčtuje žádné náklady na dodání Předmětu koupě a/nebo Odměny.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Poskytnuté osobní údaje jsou Prodávajícím zpracovávány korektním, zákonným a transparentním způsobem. Míra zpracovaných údajů je přiměřená, relevantní a omezená na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, k němuž jsou osobní údaje zpracovávány. Prodávající zpracovává osobní údaje sdělené přímo Kupujícím nebo získané prostřednictvím HitHit.com. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely plnění smluvních povinností, předsmluvních jednání a dále pro splnění povinností Prodávajícího.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Prodávající prohlašuje, že je oprávněn kprodeji Předmětu koupě na základě živnostenského oprávnění.

9.2  V otázkách blíže neupravených Kupní smlouvou a/nebo Obchodními podmínkami se právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména OZ a zákonem o ochraně spotřebitele.

9.3  Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí platnými právními předpisy České republiky.

9.4  Prodávající a Kupující se dohodli, že vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky u příslušných soudů České republiky.

9.5  Prodávající a Kupující se zavazují řešit vzniklé spory primárně mimosoudní cestou. Kupující se následně může obrátit na Českou obchodní inspekci – oddělení ADR s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu jsou dostupné na internetových stránkách www.coi.cz. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při České obchodní inspekci je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

9.6  Je-li některé ujednání Kupní smlouvy a/nebo Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nahradí se příslušným platným a účinným zákonným ustanovením. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nejsou ostatní ustanovení dotčena.

9.7  Obchodní podmínky mohou být měněny či doplňovány. Práva a povinnosti stran se řídí vždy Obchodními podmínkami platnými v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

9.8  Obchodní podmínky jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách Prodávajícího na www.chcisvujdum.cz.

page6image745361376